AVG verklaring / GDPR statement

Het Glider Museum verwerkt gegevens in navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Daarnaast is het museum gehouden aan tijdelijke maatregelen in verband met COVID-19.

Cookies/Trackers

 • Deze website gebruikt geen cookies en/of trackers.

Gegevens

Voor het maken van afspraken voor een bezoek aan het museum worden de volgende reserveringsgegevens opgeslagen:

 • De datum en het tijdstip van de gekozen reservering
 • De naam van de persoon die de reservering heeft gemaakt
 • Het e-mailadres van deze persoon
 • Het telefoonnummer van deze persoon
 • Met hoeveel personen het bezoek is gebracht en wie van deze personen uit hetzelfde of een ander gezin komen.

Bewaartermijn

De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd

 • Vanwege de COVID-19 maatregelen worden de hierboven genoemde reserveringsgegevens bewaard, tot twee (2) weken. Daarna worden deze vernietigd.
 • Wanneer de COVID-19 maatregelen worden opgeheven worden de reserveringsgegevens na het bezoek aan het Glider Museum onmiddellijk vernietigd.

Vragen?

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan met ons contact op

The Glider Museum processes data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR or in Dutch: AVG).
In addition, the museum is subject to temporary measures in connection with COVID-19.

Cookies/Trackers

 • This website does not use cookies and/or trackers.

Data

In order to make appointments for a visit to the museum, the following reservation details are stored:

 • The date and time of the chosen reservation
 • The name of the person who made the reservation
 • The e-mail address of this person
 • The phone number of this person
 • The number of visited people and which of them are from the same or another family

Data retention period

The following retention periods are used

 • Because of the COVID-19 measures, the above-mentioned reservation data will be kept for up to two (2) weeks. After that they will be destroyed.
 • When the COVID-19 measures are lifted, the reservation data will be destroyed immediately after the visit to the Glider Museum.

Any questions?

If you have any questions about this privacy statement, please contact us.

Scroll naar boven